Fondator Proiect Etnis – educare, formare și dezvoltare interculturală

Să facem cunoștință cu EtnIS…EtnIS este un proiect de educare, formare și dezvoltare interculturală adresat persoanelor dornice de a se implica în activitățile de promovare a diversității la nivelul societății culturale din orașul Iași. Implicarea voluntarilor în cadrul evenimentelor organizate contribuie semnificativ la promovarea tinerelor talente, sprijină integrarea persoanelor de etnie în mediul de învățământ, creează un cadru propice pentru realizarea unor parteneriate între minorități prin crearea de workshop-uri interactive, contribuind la perpetuarea tradițiilor și obiceiurilor, dar și motivează elevii în vederea acceptării diversității prin organizarea unor prezentări de educație interculturală în instituțiile școlare. Manifestările culturale generează schimbări pozitive la nivelul societății ieșene, motiv pentru care este important să punem accentul și pe formarea continuă a cadrelor didactice, dar și a membrilor comunității antreprenoriale, întrucât puterea exemplului poate constitui un factor de influență pentru evoluția comunității locale. Dezideratul nostru este acela de a oferi soluții viabile problemelor identificate la nivelul societății, creând astfel asemenea sloganului Uniunii Europene o „Unitate în diversitate!.”

Colaboratori ETNIS

Prof. Andi Marius Dașchievi

Prof. Denisa Marina Vasilică

Prof. Oana Tudose

Prof. dr. Cătălin Chifan

Maria Crețu

Alexandra Denisa Damian

Obiectivele SMART sunt esențiale în vederea setării unor idei generale asupra activității ce trebuie desfășurată în cadrul centrului. Astfel, alături de membrii fondatori am identificat o serie de obiective specifice, măsurabile, accesibile, relevante și durabile cu scopul de a promova conceptul de interculturalitate la nivelul societății ieșene.

Specific: Proiectele realizate vizează propagarea conceptului de interculturalitate la nivelul societății ieșene. Vom angrena în acest proiect elevii școlilor partenere (școli, licee și universități din județul Iași), cadrele didactice dornice să se implice în activități extracurriculare și antreprenori de succes ce pot contribui cu idei în vederea dezvoltării scenei socio-culturale a orașului Iași.

Măsurabil: Rezultatele activităților realizate fac referire la educarea tinerilor din instituțiile școlare în vederea asimilării conceptului de diversitate culturală, formarea cadrelor didactice în vederea sprijinirii tinerilor cu dizabilități prin integrarea mai eficientă a acestora în clasă, dar și oferirea unui ajutor suplimentar în vederea asimilării cunoștințelor și crearea unor colaborări cu membrii comunității antreprenoriale ieșene în vederea promovării conceptului de afacere internațională.

Accesibil: Principalele resurse utilizate în vederea obținerii unui impact global al acestui proiect vor fi realizarea parteneriatelor cu instituțiile vizate, recrutarea unor voluntari competenți și dornici de a transmite misiunea, viziunea și valorile organizației noastre.

Relevant: Organizarea unor întâlniri trimestriale în vederea cuantificării impactului produs la nivel local și identificarea unor strategii inovative de promovare a conceptului de interculturalitate.

Încadrat în Timp: În următorii 2 ani vom organiza activități de educație interculturală în instituțiile școlare din județul Iași, vom crea workshop-uri de formare a cadrelor didactice în vederea asimilării noțiunilor de toleranță, integrare, adaptare, asimilare, interculturalitate și vom invita membrii comunităților antreprenoriale din diverse domenii pentru a identifica împreună soluții viabile asupra problemelor identificate la nivelul societății ieșene.

Scopul proiectului constă în educarea elevilor și studenților, formarea cadrelor didactice și dezvoltarea unor colaborări fructuoase cu membrii comunității antreprenoriale din Iași în vederea promovării conceptului de diversitate interculturală la nivelul societății ieșene. Avem în vedere și identificarea unor soluții optime pentru impedimentele ce apar la nivelul comunității locale, utilizând mijloace interactive de prezentare a conținutului teoretic și metode inovative de aplicare a cunoștințelor dobândite prin organizarea unor workshop-uri în locații cheie pentru a promova totodată și mediul de afaceri internațional din Iași.

Obiectivul general al proiectului ține de educarea tinerilor din mediul preuniversitar și universitar cu privire la diversitatea interculturală, formarea cadrelor didactice cu scopul facilitării integrării persoanelor cu dizabilități sau de etnie în mediul școlar și perfecționarea colaborării cu întreprinzătorii ieșeni în vederea identificării unor soluții optime pentru problemele detectate la nivelul comunității locale.Pe termen lung, implementarea proiectului şi atingerea obiectivului general propus de membrii centrului vor conduce la creșterea calității evenimentelor și programelor de formare continuă atât a elevilor, cât și a cadrelor didactice, dar și la crearea unui impact pozitiv în societate, motivând astfel tinerii să devină cetățeni responsabili și deschiși sferei interculturale.Impactul activităților întreprinse de către centrul nostru se vor cuantifica astfel:

în plan naţional, va asigura creşterea calitǎţii prezentărilor realizate în instituțiile de învățământ și a suportului de curs dedicat cadrelor didactice, implementarea unor noi metode de comunicare cu persoane diferite și crearea unor legături cordiale cu membrii comunității antreprenoriale;

în plan european, armonizarea relațiilor interetnice prin realizarea unor parteneriate cu scopul organizării unor evenimente comune sau integrarea facilă în școală sau pe piața muncii a tinerilor de etnie.Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

(1). Perfecţionarea cunoştintelor elevilor și profesorilor despre educația interculturală și înțelegerea importanței acesteia la nivelul societății ieșene.

(2). Imbunǎtǎtirea abilitǎţilor practice a cadrelor didactice prin participarea la programe de formare interculturală în acord cu practicile europene.

(3). Identificarea modelelor europene privind integrarea persoanelor, refugiaților și persoanelor cu defiențe prin încadrarea lor fie în școală, fie pe piața muncii.

(4). Utilizarea de instrumente moderne inovative de instruire a elevilor și profesorilor (suport electronic).

(5). Crearea unei colaborări între sfera interculturală a societății și mediul de afaceri al orașului Iași.

Prin identificarea nevoilor specifice societății ieșene, prin dezvoltarea unor programe de educare și formare specializate în domeniul interculturalității, prin instruirea elevilor și a cadrelor didactice și cu sprijinul comunității antreprenoriale în vederea oferii unor soluții optime problemelor cotidiene, proiectul va produce un impact pozitiv la nivel internațional.

Misiunea proiectului este de a oferi oportunități voluntarilor de a se implica în dezvoltarea interculturală a orașului Iași prin realizarea unor activități interactive ce produc schimbări pozitive la nivelul comunității locale. Viziunea noastră este de a deveni principalul centru intercultural axat pe educarea, formarea și dezvoltarea societății ieșene prin activitățile organizate. Valorile EtnIS sunt strâns legate de bunăstarea societății ieșene:

• Toleranța etnică omogenizează societatea

• Comunicarea produce armonizarea relațiilor interetnice

• Adaptarea la mediul înconjurător duce la integrarea individului

• Asimilarea unei limbi facilitează procesul de comunicare

• Încadrarea etnicilor pe piața muncii/în instituțiile de învățământ conduce la dinamica societății

• Implicarea antreprenorilor creează noi opotunități de dezvoltare

• Educarea tinerilor indică performanță

• Formarea cadrelor didactice evidențiază dorință de cunoaștere

• Dezvoltarea societății devine echivalentă cu bunăstarea acesteia.

Filosofia EtnIS se ghidează după sloganul Uniunii Europene: Unitate în diversitate!

• Investește în educație interculturală!

• Produ o schimbare prin educație și formare!

• Descoperă lumea și fii diferit!

ACRONIM EtnIS

Eficieță
Toleranță
Normalitate
Internațional/Intercultural
Schimbare/Societate

Departamentele EtnIS

Inițiatorii proiectului EtnIS se implică în educarea, formarea și dezvoltarea societății, coordonând următoarele arii de acțiune:

• Educație interculturală

• Turism cultural

• Comunicare și formare profesională

• Dezvoltare a comunității antreprenoriale locale – networking.

Departamentul de Educație Interculturală

Activitatea a avut loc la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Iași, unde am realizat alături de elevii clasei a VI a o incursiune în sfera interculturalității. Am avut în vederea explicarea importanței termenului de „diversitate culturală” în context european, apelând la o serie de exemple cu scopul de a le facilita asimilarea cunoștințelor prezentate.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași

Următoarea activitate a avut loc la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Iași, desfășurând activități cu elevii clasei a VIII a. Am avut în vedere prezentarea unor concepte ce țin de zona interculturală prin realizarea unor analogii cu situații din viața cotidiană a cetățenilor spațiului european.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași
Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași

O altă activitate ce presupune transmiterea unor informații despre diversitatea culturală a fost realizată la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” din Iași, la clasa a VIII a. Am avut în vedere prezentarea conceptelor de toleranță etnică, adaptare și integrare în mediul de învățământ, punând accentul pe dezvoltarea abilităților de comunicare dintre elevi și cadrele didactice.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Școala Gimnazială „Alexandru Valahuță” Iași
Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Școala Gimnazială „Alexandru Valahuță” Iași

Printre activitățile de educație interculturală întreprinse în instituțiile de învățământ se numără și cea organizată la Școala Gimnazială „George Călinescu” din Iași, la clasa a VII a. Am avut în vedere explicarea importanței conceptului de toleranță la nivelul societății, fie el manifestat față de etnici, fie față de persoanele cu deficiențe.


Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Școala Gimnazială „George Călinescu” Iași

O altă activitate remarcabilă am derulat-o la Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu” din Iași la clasa a VII a, unde am reușit să realizăm o incursiune în sfera interculturală. În cadrul evenimentului s-a pus accentul pe importanța conceptului de toleranță și integrare a minorităților la nivelul societății ieșene.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Școala Gimnazială „Gheorghe Brătianu” Iași
Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Școala Gimnazială „Gheorghe Brătianu” Iași

Am continuat orele de Educație Interculturală alături de elevii clasei a VIII a de la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” din Iași. Am avut în vedere prezentarea unor concepte ce țin de procesul de globalizare și comunicare interculturală prin realizarea unor diferențe între termenul de „intercultural” (ce presupune interacțiunea dintre minorități sau membrii comunității ce aparțin aceluiași mediu) și „multicultural” (ce reprezintă conviețuirea mai multor etnii sau grupuri minoritare în același spațiu sau teritoriu fără a implica procesul comunicare).

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Școala Gimnazială „Alexandru Valahuță” Iași
Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Școala Gimnazială „Alexandru Valahuță” Iași

Proiectul nostru continuă cu orele de Educație Interculturală realizate cu de elevii clasei a VI a de la Școala Gimnazială „George Călinescu” din Iași. Această activitate a avut ca scop evidențierea importanței comunicării interculturale în procesul de educație.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Școala Gimnazială „George Călinescu” Iași
Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Școala Gimnazială „George Călinescu” Iași

O activitate aparte din cadrul proiectului a avut loc la Liceul UCECOM „Spiru Haret” din Iași la clasa a IX a. Continuăm orele de educație interculturală prin evidențierea și explicarea conceptelor de diversitate culturală, toleranță și integrare, aspecte importante de aplicat în societatea contemporană.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Liceul UCECOM „Spiru Haret” din Iași

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Liceul UCECOM „Spiru Haret” din Iași

Un evenimente aparte din cadrul proiectului a avut loc la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași, unde am desfășurat o prezentare despre diversitatea culturală la clasa a X a. Am pus accentul pe conceptele de „toleranță” și „integrare”, oferind exemple elocvente pentru a evidenția aplicabilitatea acestora într-o societate modernă.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași
Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași

Proiectul continuă cu o frumoasă activitate despre educație interculturală întreprinsă la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași la clasa a VIII a. În cadrul prezentării am pus accentul pe înțelegerea termenilor de diversitate culturală, toleranță și integrare, elemente cheie ale unei societăți moderne. Conform sloganului „Unitate în diversitate” promovat de Uniunea Europeană, mediul înconjurător a devenit un mozaic interetnic, un spațiu cultural variat, plin de tradiții și obiceiuri deosebite.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași
Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași

Continuăm activitățile din cadrul proiectului de Educație Interculturală alături de elevii clasei a VI a de la Școala Gimnazială „George Călinescu” din Iași. Pornind de la conceptele de „toleranță”, „asimilare” și „integrare” am încercat să oferim exemple din viața cotidiană, întrucât societatea contemporană poate fi considerată a fi un mozaic interetnic.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Școala Gimnazială „George Călinescu” Iași
Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Școala Gimnazială „George Călinescu” Iași

Istoria evreilor pe meleaguri moldave începe odată cu anexarea Bucovinei în 1775. Cronicile vremii evidențiau faptul că în perioada 1802-1803 această comunitate era numeroasă, construind lăcașuri de cult ce dăinuie și astăzi în oraș. Mergând la pas în intersecția celor 5 drumuri negustorești, alături de elevii clasei a VII a, de la Școala Gimnazială „George Călinescu” din Iași, regăsim celebra sinagogă a Merarilor. Scopul activității a fost acela de scoate în evidență importanța contribuției evreilor la făurirea istoriei seculare a orașului Iași.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Sinagoga Merarilor Iași
Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Sinagoga Merarilor Iași

Istoria armenilor din Iași datează încă din anul 1395, conform unei inscripții în piatră aflată în incinta bisericii. Frumosul lăcaș de cult scoate în evidență vechimea acestei comunități, dar și implicarea sa în viața culturală prin construirea unor edificii impresionante ce rămân în prezent o mărturie clară a existenței sale. Pășim pe urmele armenilor alături de elevii clasei a IX a de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași și încercăm să descoperim misterele acestor locuri. Scopul activității a fost acela de a evidenția importanța contribuției minorității armene în formarea orașului Iași.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Biserica Armeană „Sf. Maria” Iași alătui de elevii Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”
Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Biserica Armeană „Sf. Maria” Iași alătui de elevii Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”

Un alt obiectiv al departamentului de Educație interculturală este acela de a pune în prim plan arta. Dorind să promovăm tinerele talente, la inițiativa domnului Prof. Daschievici Andi am organizat o serie de vernisaje ce conturează istoria minorităților din Iași. Tema abordată a fost „Minoritatea armeană în an de centenar”, artista Ecaterina Holban reușind să sublinieze complexitatea motivelor vestimentare a etnicilor.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Vernisaj cultural „Minoritatea armeană în an de centenar”

Continuăm activitățile din cadrul proiectului de Educație Interculturală alături de elevii clasei a V-a de la Școala Gimnazială „George Călinescu” din Iași. Dorind să promovăm valorile multiculturalității, am realizat o activitate prin care le-am prezentat elevilor principalele concepte legate de „toleranță, respect și încredere.”

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Școala Gimnazială „George Călinescu” Iași
Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Școala Gimnazială „George Călinescu” Iași

Am desfășurat o serie de activități legate de sfera interculturală în cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Creangă din Iași”. Proiectul de Educație Interculturală continuă în instituțiile de învățământ ieșene prin promovarea valorilor multiculturale. Astfel am reușit alăturide doamna prof. Denisa Marina Vasilică, prin metode didactice moderne să prezentăm un conținut interactiv despre principalele concepte legate de „toleranță, respect și încredere.”

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași

Departamentul Turism cultural


Proiect Ghidaj turistic la pas prin Iași

Am început un nou proiect intitulat „Ghidaj turistic la pas prin Iași”. Inițiatorii proiectului doresc să ofere turiștilor o experiență de neuitat în inima orașului. Impresionată de cele văzute, Judy-Ann Lambert Neil, studentă Erasmus din Jamaica, va reveni cu drag în „Orașul celor 7 coline”. În cadrul turului am inclus principalele obiective ecleziastice cum ar fi: Biserica Armeană, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Catedrala Romano-catolică,Mănăstirea Trei Ierarhi și Mănăstirea Golia. O priveliște aparte asupra cartierului armenesc am avut-o din Turnul Goliei, văzând turlele impresionante ale celei mai vechi atestări documentare a capitalei moldave. Traseul a inclus vizitarea vechilor case ce au aparținut familiilor nobiliare armene.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Turism cultural
Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Turism cultural

O nouă experiență experiență de ghidaj am petrecut-o alături de profesorii Richard Witt de la Universitatea din Atena și Esther Thyssen de la Universitatea din California. Interesați de istoria multiculturală a orașului am vizitat inima orașului formată din zona Palatului Culturii, Mănăstirea Golia și Bărboi. Un obiectiv turistic de neegalat inclus în ghidaj a fost și Biserica Armeană din Iași, considerată a fi prima atestare documentară a Iașului.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Turism cultural
Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Turism cultural
Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Turism cultural

Continuăm proiectul de ghidaj turistic de data aceasta alături de faimosul dirijor de origine armeană Tiran Nikogosyan. Turul ghidat a presupus o plimbare prin vechea Mahala Armenească din Iași, situată în imediata vecinatate a bisericii. Interesat de istoria comunității armene acesta a vizitat alături de inițiatorii proiectului o casă boierească ce a aparținut unui negustor armean ce datează din secolul XIX. Domnul prof. Daschievici Andi a prezentat elementele arhitecturale, punând accentul pe lucrătura exterioară ce cuprinde feroneria balconului și stucatura de deasupra ușilor, cu detalii de frunze de viță de vie – simbolul prosperității și al renașterii.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Turism cultural
Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Turism cultural

Conferințe internaționale

Caracteristicile statelor moderne au fost puse în discuție de domnișoara Economist Ștefana Agop, specialist în management intercultural, prezentând în cadrul Conferinței Internaționale „Cultural Heritage in a Global Perspective”, viziunea sa comparativă despre progresul economic dintre culturile orientale și cele occidentale.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Conferința Internațională „Cultural Heritage in a Global Perspective

Inițiatorii proiectului EtnIS au participat la Conferința International Development and Democratization organizată de Facultatea de Filosofie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași. La eveniment s-a pus accentul pe importanța diversității culturale și a dialogului intercultural la nivel global, în contextul actual al rapidității informaționale și a fenomenului de migrație devenit din ce în ce mai accentuat.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Conferința Internațională „Development and Democratization

Activități interculturale

Reprezentanții EtnIS au avut onoarea de a participa la activitatea „Diversitatea este arta de a gândi independent împreună”, organizată de Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” din Iași și Colegiul Tehnic „I.C. Ștefănescu” Iași. Evoluția minorităților din Iași a fost evidențiată de fructuoasele colaborări ce au condus la realizarea unor activități culturale cu scopul de a păstra tradițiile și obiceiurile etnice.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Activitatea culturală „Diversitatea este arta de a gândi independent împreună”

Casa de Cultură „Mihai Ursachi” în parteneriat cu Asociația Culturală „Semper Artes” și Asociația Culturală „Leviathan” au organizat un eveniment deosebit cu ocazia celebrării Zilei Limbii Materne. Am avut deosebita plăcere de a fi invitați cu ocazia lansării unei microantologii de poezie (armeană, ebraică, elenă, italiană, rromă, rusă, ucraineană, arabă, franceză) intitulată „Metamorfoze lirice”, apărută la Editura Ars Longa din Iași. Volumul face parte din proiectul „Literatura – liant cultural între popoarele lumii”. Într-un cadru festiv, Economist Ștefana Agop, fondatoarea Proiectului intercultural EtnIS, a realizat o incursiune în istoria formării limbii armene (hayeren), punând accentul pe importanța menținerii identității naționale utilizând factorul lingvistic. Un alt aspect prezentat, a ținut de importanța desfășurării orelor de educație interculturală la nivelul instituțiilor de învățământ cu scopul de a introduce elevii în sfera diversității culturale. În acest context, reprezentanții minorităților etnice au fost invitați să participe la un regal de poezie din dorința de a introduce auditoriul în universul interculturalității.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Lansarea volumului „Metamorfoze lirice”

Promovare în mass-media a proiectului intercultural ETNIS

Proiectul Etnis dorește să aducă în prim plan activitățile interculturale de educare a elevilor în spiritul toleranței, formare a cadrelor didactice cu scopul de a trata elevii in egală măsură la cursuri, dar și antrenarea comunității antreprenoriale în identificarea unor soluții optime pentru dezvoltarea abilităților de comunicare în cazul tinerilor. Invitat în cadrul emisiunii Știrile Zilei, prof. Daschievici Andi a prezentat activitățile culturale organizate în școlile partenere.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Jurnalul Zilei, TELE M Iași

Mass-media sprijină cultura ieșeană prin emisiunile realizate. Invitat de vază în jurnal a fost domnișoara economist Ștefana Agop, inițiatoarea proiectului EtnIS. În cadrul ediției s-a avut în vedere dezvoltarea principalelor paliere de acțiune la nivelul departamentului educațional prin activitățile derulate în școlile partenere.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Jurnalul Zilei, TELE M Iași

Susținem demersul educațional prin realizarea emisiunilor la Radio România Iași. Am avut ocazia să prezentăm departamentele proiectului EtnIS. Ne-am axat pe zona educațională și pe activitățile derulate în școlile partenere. Mass media ieșeană oferă deschidere spațiului intercultural prin activitățile desfășurate în cadrul unităților școlare.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Radio România Iași

Emisiunea Știrile Zilei a avut ca principală tematică evidențierea activităților școlare legate de promovarea conceptului de interculturalitate la nivelul instituțiilor de învățământ din Iași. Invitat de onoare a fost prof. Daschievici Andi, specialist în istorie și heraldică, ce a reușit să prezinte principalele arii de cuprindere ale proiectului EtnIS: workshopuri, conferințe, prezentări în insituțiile partenere.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Jurnalul Zilei, TELE M Iași

Emisiunea Tineri de succes a avut ca principal scop evidențierea activităților culturale organizate în instituțiile de învățământ de inițiatorii proiectului EtnIS ce au promovat sfera interculturală la nivelul societății ieșene. Am avut în vedere prezentarea departamentului de Educație Interculturală ce organizează manifestări culturale ample pe parcursul anului școlar, elevii reușind să își dezvolte abilitățile de comunicare cu alte naționalități.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Emisiunea Tineri de succces, Antena 3

Comunicarea interculturală stă la baza conviețuirii minorităților la nivelul societății moderne. Invitată în cadrul emisiunii Capital economic, Maria Crețu, specialist în sfera interculturală, a prezentat activitățile culturale organizate de inițiatorii proiectului EtnIS cu scopul de a introduce la nivelul instituțiilor de învățământ spiritul de toleranță, de acceptare a tradițiilor ce aparțin altor culturi,dar și de integrare a altor naționalități.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Emisiunea Capital Economic, Infinit TV

Colaborarea dintre minorități a fost vizibilă încă de pe timpurile negustorilor când în târgul ieșean aceștia contribuiau la creșterea economică a urbei, astăzi aceștia formează un conglomerat cultural, în care tradițiile și obiceiurile devin din ce în ce mai vizibile prin organizarea activităților de tip conferință, festival sau workshop. În cadrul emisiunii Știrile zilei, am reușit să scoatem în prin plan importanța coexistenței armonioase a etinicilor la nivelul societății, întrucât întru-un spațiu considerat mozaic intercultural, toleranța, comunicarea, respectul și solidaritatea reprezintă pilonii principali ai dezvoltării sustenabile.

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Jurnalul Zilei, TELE M Iași

Echipa proiectului EtnIS a început activitățile în școlile partenere. Anul acesta școlar vom derula o serie de activități dedicate importanței interculturalițății în spațiul ieșean. Promovăm împreună conceptul european de „Unitate în diversitate”!

Sursa: Arhiva Proiectului Etnis – Întâlnire interculturală